Amiant

Les fibres d’amiant són substàncies perilloses i prohibides pel que fa a la seva utilització i comercialització. A causa dels riscos per a la salut que comporten, requereixen un tractament especial per a la seva eliminació.

Retirada de
plaques d’amiant

Retirada de tubs, baixants
i canonades d’amiant

Retirada de dipòsits
d’amiant

Transport d’amiant al
gestor autoritzat

Per tal de poder manipular material que contingui fibres d’amiant és imprescindible disposar d’un Pla de Treball del Departament de Treball:

Pla genèric: per a feines de fins a 100m2. Temps d’espera per tràmits: 48h
Pla específic: per a feines de més de 100m2. Temps d’espera per tràmits: entre 30 i 45 dies