Planta de reciclatge

L’activitat principal de la Planta de Transferència i Valorització (PTV) d’Arenys de Munt és la valorització de Residus de la Construcció i la Demolició (RCD), produint àrids reciclats, amb marcatge CE, de gran qualitat i assimilables als àrids naturals.

Els RCD’s recepcionats a les nostres instal·lacions es classifiquen segons la seva tipologia, separant els materials impropis dels àrids, i posteriorment passen per un procés de neteja (amb aigua, electroimants i aire) previ a la fase de trituració. Elaborem diferents granulometries tant d’àrid mixta com de formigó.